Translate

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ຕ້ອງການເປັນສະມາຊິກ ກະລຸນາພົວພັນທີ່

ລໍຊົວລິນ ລໍເຢຍ ( Lorsualin LORYEAR )

0


ອາຍຸ 28ປີ, ເກີດເມື່ອ ວັນທີ: 03-06-1983
ຈົບການສືກສາຢູ່ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກສຶກສາ 2007-2008
ຫົວບົດຈົບຊັ້ນ: ສຶກສາສະຖາປັດຕະຍະກຳ ຊົນເຜົ່າມົ້ງ


0 comments:

Post a Comment